Cung dưỡng Địa Tạng Bồ Tát, mời phúc đức đến cửa, người có tâm ắt được đền đáp

Mong muốn bình an, tu thêm thân nghĩa, phúc đức đến cửa, hãy tích cực cung dưỡng Địa Tạng Bồ Tát, tụng niệm Bồ Tát thánh số, rộng rãi truyền bá “Địa Tạng Kinh”.

Ảnh minh họa

Địa Tạng Bồ Tát thiện báo thiện hữu, cứu khổ chúng sinh, mang đến sự bảo hộ. Đọc “Địa Tạng Kinh – địa thần hộ pháp phẩm”, kiên định ở trước Phật Đà cầu nguyện, nguyện bảo vệ “Địa Tạng Kinh”, truyền lưu rộng rãi. Đồng thời cam kết, muốn bảo vệ cung dưỡng Địa Tạng Bồ Tát, chân tâm chiêm ngưỡng lễ bái Địa Tạng hình tượng, cùng chuyển đọc “Địa Tạng Kinh”. Như vậy để tiến vào thành Phật hoạn lộ thênh thang, rời khỏi bể khổ, lên cõi Niết Bàn, tu tập học hỏi Phật Bồ Tát, thần tài sẽ ủng hộ.

Đặc biệt là người làm nghề nông, khoáng sản,… hàng ngày đều gắn liền với đất đai thì càng nên cung dưỡng Địa Tạng đại sĩ. Địa Tạng Vương Bồ Tát Uy Đức thần thông, cũng chính là địa thần bảo hộ chúng sinh, phát tâm mang công đức đi cứu nạn bảo an.

Chỉ cần ở trong nhà cung dưỡng tượng thánh Địa Tạng đại sĩ, một chén nước lọc, một bát cơm tẻ, hoa thơm, sớm chiều lễ bái, niệm đọc tụng tên Địa Tạng Bồ Tát nhất tâm thành kính, gạt bỏ mọi ý nghĩ xấu xa tà ác hại người thì mọi việc gặp dữ hóa lành, gặp nạn hiện tường. Đồng thời vĩnh thực thiện căn, cho đến thành Phật, không rơi vào ác nghiệp. Càng có thể miễn trừ mỗi năm một lần đại nạn, vừa có thể miễn tạo sát nghiệp.

Ảnh minh họa

Địa Tạng pháp môn, cũng là đại lợi pháp môn, chỉ cần phát tâm. Chỉ cần tụng một câu Đại Tạng Bồ Tát là duyên nghiệp vô lượng, đời đời thiện duyên, sinh vào nhà cao quý, tu vào đất cao thâm, có thể hướng tới Tây phương cực lạc.

Hơn thế nữa, Phật tử phải thâm nhập xã hội, cổ vũ chúng sinh, sống tốt đời đẹp đạo để Phật pháp được quảng bá rộng rãi, nâng cao Phật hiệu. Đối với cung dưỡng Địa Tạng Bồ Tát cũng như vậy, không chỉ lòng mình ti tưởng mà còn phải tụng niệm “Địa Tạng Kinh”, khuyến khích người khác cùng đọc để thấm nhuần tư tưởng, đạo đức nhà Phật, cùng nhau sống thiện, sống lành, hướng đến điều tốt đẹp.

Phụng thờ Địa Tạng Bồ Tát thì công đức vô lượng, phúc đức đến nhà, người có tâm ắt được đền đáp.

(Theo Lichngaytot)