Những người thợ trẻ làm cho Tuấn. Các em đều được Tuấn đào tạo nên người.