Bài kinh hồi hướng tụng đọc ngày Phật Nhập Niết Bàn

Ngày 15/2 âm lịch là ngày Phật Thích Ca Mâu Ni nhập cõi Niết Bàn, hay còn gọi là ngày Phật Niết Bàn. Chúng sinh hướng Phật, cung dưỡng và học Phật để Phật pháp tỏa rộng nhân gian.

Bài viết này sẽ trình bài đôi nét về ngày Phật nhập cõi Niết Bàn. Phần cuối bài viết là bài tụng niệm hồi hướng nhân ngày Phật Niết Bàn.

Thích Ca Mâu Ni là Giáo chủ khai sáng Phật giáo. Phật Giáo Đại Thừa có câu chuyện Tam Thế Phật, trong đó Thích Ca Mâu Ni là Giáo Chủ Tam Thế Phật Sa Bà Thế Giới, lại là Thụ Tam Thế Phật, tức Phật của đời hiện tại.

Ảnh internet

Nói về cuộc đời Thích Ca Mâu Ni, ngài vốn là thái tử nước La Vệ, một quốc gia cổ ở Ấn Độ, cha tên Tịnh Phạn, mẹ tên Ma Da, 29 tuổi xuất gia, 35 tuổi thành đạo, 45 tuổi đi thuyết pháp, 80 tuổi nhập cõi Niết Bàn.

Ngày Phật Niết Bàn tức ngày kỷ niệm Phật Thích Ca Mâu Ni tiến tới cõi Niết Bàn, gọi là ngày Phật diệt hay ngày đại ác.

Đối với câu chuyện về việc này có sự khác nhau giữ Phật Giáo Nam và Bắc, ngày làm lễ cũng không đồng nhất. So sánh, đối chiếu nhiều tài liệu Phật giáo về các thời kì thuyết pháp của Đức Phật, xin tổng hợp thành các trường hợp như sau:

1. Theo quyển 4 “Trường A Hàm kinh”: ngày 8 tháng 2 âm lịch.

2. Theo quyển 1 “Đại Bàn Niết Bàn kinh” và quyển 1 “Thiện Kiến Luật Tì Bà Sa: ngày 15 tháng 2 âm lịch.

3. Theo “Nhất Thiết Thiện Kiến Luật Tự”, “Luật Tàng”, chương 3 “Đại Sử”, quyển 6 “Đại Đường Tây Vực ký”: ngày 15 tháng 2 âm lịch.

4. Theo quyển 2 “Tát Bà Đa Tì Ni Tì Bà Sa”: ngày 8 tháng 8 âm lịch.

5. Theo quyển 1 “Đại Tì Bà Sa luận”, quyển 6 “Đại Đường Tây Vực ký”: 15 tháng 8 âm lịch.

6. Theo “Quán Tẩy Phật Hình Tượng kinh”: ngày 8 tháng 4 âm lịch.

Phật Giáo Đại Thừa quyết định lấy ngày 15 tháng 2 (căn cứ vào “Đại Bàn Niết Bàn kinh” cùng các bộ lịch sử Phật giáo như “Phật tổ đề cương”, “Cảnh Đức truyện đăng lục”, “Nguyệt Lục”) là ngày Phật Niết Bàn.

Trong ngày này, các chùa chiền thường cử hành nghi lễ chính thức hoặc lễ kỷ niệm ngày Phật diệt, hướng chúng sinh tới Phật pháp. Ngày 8/12 âm lịch nấu cháo cúng dường Phật Thích Ca Mâu Ni

Các chúng đệ tử, Phật tử, người có lòng hướng Phật nên tới cửa chùa cùng dâng cúng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni để tưởng nhớ công đức của ngài, đồng thời khai mở tâm tư, làm lành tránh ác, kết nhiều thiện duyên.

Dưới đây là bài lễ tụng niệm ngày Phật Niết Bàn, có thể tụng ở chùa hoặc tụng tại gia, tụng trong tâm tưởng đều có ý nghĩa tốt lành.

Ảnh internet

Bài tụng niệm hồi hướng ngày Phật Niết Bàn

Đệ tử nay một lòng thành kính

Giờ phút này quỳ giữa đạo tràng

Kỷ niệm ngày Phật Bát Niết Bàn

Trên đất Ấn thành Câu Thi cũ

Bốn bộ chúng tố thành đầy đủ

Khắp nhân thiên hóa độ chu chuân

Chấp thuận lời cầu thỉnh Ba tuần

Xả tuổi thọ trước kỳ ba tháng

Thần thông tạm trụ nơi thân mạng.

Pháp yếu cần Di Giáo tôn đồ

Đại Tập Đường hội họp Bí Sô

Nhắc nhớ lại các phần Đạo phẩm

Khuyên tinh tấn thời thường suy gẩm

Chớ mảy may lười biếng buông lung

Liền phóng quang chiếu diệu lạ lùng

Khai thị trước nhân duyên diệt độ

Đều ba cõi nhân thiên thống khổ

Tiếc thương tràn huyết lệ thành mưa.

Sự tình hai nghìn rưởi năm xưa

Dở Di Giáo Niết Bàn đọc lại

Cảm động quá, lòng con tê tái

Tưởng tượng nhìn trạng thái Sa La

Giữa hàng Song Thọ diềm dà

Trên Ngọa tháp nghiêng mình Từ Phụ

Khắp đại chúng mặt mày ủ rũ

Khóc than vật vã cực bi ai

Thế Tôn khuyên nén bớt tình hoài

Nhìn đạo lý vô thường sự vật

Đừng chấp trước huyễn thân còn mất

Hãy nương theo giới luật tu trì

Phật diệt còn Pháp đó quy y

Tin nhất hẳn tới kỳ giải thoát

Kiến giải có gì chưa dứt khoát.

Chóng nêu lên cầu quyết tâm nghi

Nhập Niết Bàn đã sắp tới thì

Thời khắc đúng như khi thành đạo

Nghe phó chúc lòng càng áo não

Trăm mắt nhìn thấu đáo kim thân

Chi tiết ngưng dao động lần lần

Như Lai đã chứng vui tịch diệt

Bốn chúng thảy nghẹn ngào mến tiếc

Khác nào đàn con mất mẹ hiền

Thụ linh ứng khắp Đại thiên.

Tu Di nghiêng ngả, đất liền động rung

Phạm Vương, Đế Thích, Thiên Cung

Tung hoa trỗi nhạc không trung cúng dường

Chúng con phúc bạc vận ương

Sinh xa đời Phật thiếu phương tiện lành

Thiết tha cầu chứng Vô sanh

Giới hương biểu lộ tấc thành cúng dâng

Cúi xin Vô thượng Năng nhơn

Từ bi gia hộ.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần)