“Nhân chi sơ tính bản thiện” . (Ảnh dẫn theo drbillwooten.com)