Lời nói của bạn cũng là mang theo năng lượng. (Ảnh dẫn theo tinhhoa.net)