Phật dạy: Thông minh có thể là thiên phú nhưng thiện lương mới chính là lựa chọn

Người sống lương thiện nhận được phúc báo, đó là quy luật ngàn đời không chút sai chạy. Nó không phải là những lời thuyết giảng giáo điều của những nhà đạo đức học. Giữa cuộc sống này, mỗi ngày

Xem thêm