Anh Lượng, chồng Nghiêm mặt thất thần ngóng tin người thân. Ảnh: Đoàn Bổng