Anh Ương kể lại phút chạy ra cứu người bị nạn. Ảnh: Trần Thường