Bàn thờ một nạn nhân xấu số phải đặt dưới đất. Ảnh: Phạm Dự.