Nghèo không đồng nghĩa với không có quyền yêu thương và dìu dắt con (Ảnh: daveburchett.com)