Chỉ vì ta không ở trong núi ấy nên ta không thể biết được bộ mặt thật của núi Lư Sơn