Xem duyên phận anh em đoán Kiết Hung

Phải biết mình mạng gì ? ? hoặc  là mạng Kim, Mộc , Thuỷ, Hỏa , Thổ chi đó rồi xem trong khuân  số, tìm gặp mạng mình rồi xem ngang qua hàng  số tháng  sanh, gặp số tháng sanh rồi, ngó lên đầu hàng,  thấy nhằm  chữ gì , rồi xem chương sau, có bài giải  chữ  đó nói rõ hào  anh em kiết hung được tận tường thuỷ chung.

Nam nữ xem chung .

Phép tìm sao

Ảnh minh họa

Phải xem tám câu thơ ở chương sau mới biết  rõ chuyện số phận  anh em .

Trường Sanh

May thay số phận Trường Sanh ,

Mến thương cốt nhục  phước lành  đủ đông  ,Anh em khó đặng một dòng ,

Hoặc khác cha mẹ ở trong số này , Anh em cách trở đông  tây ,

Một nhà chung ở sanh rầy với nhau ,Thương thì giúp đỡ trước  sau ,

Phải đều riêng ở mới mau nên nhà.

Mộc Dục

Đoán xem Mộc Dục số này

Giúp lo huynh đệ lòng này thêm thương , Việc ta tự liệu lo lường ,

Nghĩ thầm toan tính khó nương cậy nhờ , Cầm thương lên ngựa buôn cương ,

Đông xông tây đục tứ phương lo lường ,Đoán thương số phận  vấn vương ,

Một mình tự lập gia đình trở nên .

Quan Đái :

Nên xem quan đái số ta,

Anh em cốt nhục  một nhà hoan vui

Dầu cha xa cách buổi đầu

Rồi sau quy hiệp  có đâu  xa đường , Đệhuynh hoà hiệp vện toàn ,

Gia đàn tạo lập bình an vui vầy

Nồi ai nấy nấu đủ đầy ,

Đứng mừng trong họ sum vầy đệ huynh.

Lâm Quan

Số ta sanh gặp làm quan ,

Anh em sung túc hiển vang như là , Một gốc sanh đặng đôi ba ,

Mỗi người mỗi ý vô  ra lo lường , Cố tính chiếu mang thảm thương ,

Phải chịu  cô quạnh  một đường riêng lo , Đời sanh gặp nỗi gây go ,

Hai ba bốn nhánh toan lo nhiều bề.

Đế Vượng

Xem hào huynh đệ tương tàn

May nhằm Đế Vượng  phước nhằm trời ban

Bàn tính khôn khéo lo toan , Đấu tài thua trí là đành  lập nên Số này huynh đệ đôi bên

Hoặc khác cha mẹ dưới trên thuận hoà, Số ta dù cách  xứ xa ,

Đến khi gián cảnh một nhà đoàn viên .

Suy

Than ôi số gặp chữ Suy

Không  còn cốt nhục  chia ly đôi đàng , Hào huynh đệ không toàn vẹn ,

Tai ách tật bệnh phàn nàn thân sơ , Nếu mà có phước hưởng nhờ ,

Một người chịu  tật chịu  khờ cho ta ,Đến khi trong lúc tuổi già ,

Hai người thấy mặt lòng mà mến thương .

Bệnh

Vương mang chữ bịnh số ta ,

Đệ huynh bất hạp sanh ra tỵ hiềm , Anh thời chẳng đặng trang nghiêm , Em thời vô lễ lỗi niệm  đệ huynh , Chẳng còn huynh đệ chi tình ,

Thà không cốt nhục một mình dễ hơn ,Cảm phiền suy nghĩ xưa ơn ,

Tại vì căn số dạ hờn làm chi .

Tử

Luận xem chữ tử số này  ,

Khát hào huynh đệ đổi xây nghĩa  tình , Anhkhông đạo nghĩa phân minh ,

Em chẳng nhơn tình chịu nhịn cho an , Oaihùm làm giữ ngang tàng ,

Ngoại nhơn thân thích nghịch hàng đệ huynh , Sốnày không trọn nghĩa tình ,

Đến khi buồn giận chốn kình lại nhau.

Mộ

Số phần gặp mộ linh đình

Bơ vơ lợt lạt nghĩa tình là đây  , Chamẹ sanh dưỡng ngõ hầu ,

Đôi ba cốt nhục  một màu hoá sanh , Mỗingười tánh cũng khôn lành ,

Đều riêng tâm ý cạnh tranh bất hoà , Mộtmình lo tính gần xa ,

Đến xa nên đặng thất gia hưởng nhờ .

Tuyệt

Sanh nhằm chữ tuyệt chẳng may , Haohuynh tốn đệ khó nài đủ đông  , Dầu màcòn đủ khó trông  ,

Anh em tứ xứ khỏi mong phục hồi ,Nằm ngồi dạ nhớ bông long ,

Đến khi giản cảnh chớ hòng cậy ai , Đếnnay mới  biết  tỏ bày  ,

Thiên thai số định ngày mai cảm phiền .

Thai

Chẳng may gặp vị thai tính ,

Trong mình sanh bệnh thân mình đa đoan, Xiếtthan huyenh đệ không  tàn ,

Bàn lui tính tới chẳng  an một bề ,Chớ hề bàn luận đề huề ,

Nói năng tử tế bị chê thêm  phiền  ,Kiếp trước làm chuyện  vô duyên  ,

Kiếp này trả quả tiền khiên  của mình .

Dưỡng

Sanh nhằm  chữ dưỡng  số này

Những điều hung kiết xem đây  tỏ tường ,Trong nhà anh chị ít thương ,

Ra đường trên dưới kính nhường rước đưa ,Bốn phương danh tiếng người ưa ,

Cốt nhục không nghĩ bỏ chừa  uổng  thay ,Một mình xa cách nào hay,

Các ư kỳ phận ngày nay rõ ràng