“Tử sinh hữu mệnh, phú quý tại Thiên”. Nhưng Mệnh có thể thay đổi được không? Câu trả lời là “Có”

“Sinh tử hữu mệnh, phú quý tại Thiên”, cổ nhân vẫn thường dạy rằng sinh tử hay vận mệnh của một người là do ông trời sắp đặt. Đắc được chính là vì đường đời ta có nó, không đắc

Xem thêm