Đối với anh, sinh mệnh đời người chỉ là thời khắc đếm ngược