Hình ảnh trong một trận lũ quét kinh hoàng tại Yên Bái.