Nước ngập đã quá nửa nhà dân, phải rất khó khăn mới di chuyển được