Ngoại tình là tội ác giết người không dao, phạm phải ắt gánh chịu 20 quả báo khủng khiếp về sau

Ngoại tình chính là tội tà dâm, người ngoại tình, nhất là phụ nữ sẽ gặp báo ứng nặng nề. Đàn ông, chắc chắn cũng không ngoại lệ! Đức Phật răn dạy về tà dâm, ngoại tình Có câu rằng

Xem thêm

Lời phật dạy: Người ngoại tình sẽ làm mất đi vận may và hứng chịu quả báo nặng nề

Con người ai cũng phải chịu trách nhiệm về mỗi việc mình làm. Người t.à d.âm, ngoại tình sẽ phải chịu quả báo nặng nề – Theo lời phật răn dạy Hãy cùng đọc câu chuyện sau Bùi Chương là

Xem thêm