Tâm bệnh lớn nhất của con người là gì? Phật chỉ cách để tránh được nỗi thống khổ của cuộc đời

Con người sống càng ích kỷ càng đơn độc, đây chính là nỗi thống khổ lớn của đời người. Vậy làm sao để tránh được nỗi thống khổ ấy? Bài học dưới đây từ Phật sẽ giúp ta trả lời

Xem thêm