Đừng mang đá đặt trong tâm, lời dạy từ cổ nhân sẽ giúp xóa đi muộn phiền

Mọi phiền muộn trên đời thảy đều từ tâm mà sinh ra. Nếu muốn dứt khỏi những điều đó, đừng tìm đâu xa, hãy hướng vào tâm của mình, thay đổi góc nhìn, coi nhẹ nó và buông bỏ… 1. Suy nghĩ

Xem thêm