Tại sao người niệm Phật phần nhiều bị ma dựa, lời dạy của vị tổ sư giúp ta bừng tỉnh

Niệm Phật chủ yếu là giữ tâm thanh tịnh, nhiếp tâm vào câu Phật hiệu chứ không phải vọng cầu. Hiện nay trong thế gian có nhiều sự sôi nổi về chuyện niệm Phật thấy Phật, thấy ánh sáng, nghe

Xem thêm