20 điều bị xếp vào tội bất hiếu với cha mẹ, làm con ai cũng nên biết

Đức Phật dạy công ơn cha mẹ không có cách nào đền đáp cho vừa. Bởi vậy, tội bất hiếu được xem như một trọng tội của đời người. Dưới đây 20 điều bị xếp vào tội bất hiếu với

Xem thêm