Phật nói rằng: Bất cứ ai trên cuộc đời này đều vì hai chữ “Nhân duyên mà đến”, nếu có dấu hiệu này, bạn và người ấy nhất định có Duyên phận từ kiếp trước

Dưới đây là những dấu hiệu báo hiệu bạn và người ấy có mối duyên từ kiếp trước. Duyên phận là điều kì diệu, không thể dùng lời lẽ để diễn tả, chỉ là chưa gặp được, không có nghĩa

Xem thêm

Phật chỉ ra nhân duyên kiếp trước của 10 loại người: Vạn vật trong trời đất đều có nhân duyên từ kiếp trước

Trong đời sống hằng ngày chúng ta thấy rằng có những kẻ sinh ra khốn khổ cùng cực, đời sống bất hạnh. Cuộc sống của họ đắm chìm trong tuyệt vọng sâu xa, phải lần hồi kiếm sống. Trái lại,

Xem thêm

Phật dạy về duyên nợ vợ chồng: Thiện duyên hay ác duyên đều do nhân quả

Cuộc sống con người chỉ là một giai đoạn trong dòng chảy luân hồi, kiếp này nối kiếp khác, thừa hưởng và kế thừa lẫn nhau. Con người gặp nhau bởi chữ duyên, sống và yêu nhau bởi chữ nợ,

Xem thêm