Kết cục của 4 người từng vũ nhục và hủy hoại tượng Phật trong lịch sử

Người xưa vẫn thường nói: “Trên đầu ba thước có Thần linh”, rất nhiều người không tin, thậm chí có những người vô minh còn buông lời phỉ báng Thần Phật. Đây quả thực là một việc tạo nghiệp rất

Xem thêm