Phật căn dặn: Làm chuyện trái Thiên Lý thì cúng tế, cầu khẩn cách nào cũng vô ích, hãy nhớ lấy những điều này để cầu tiêu giải hạn

  Bản tính nguyên sơ của con người là luôn hướng thượng, cầu mong sự chở che của Thần Phật với một trái tim chân thành, hướng thiện. Nhưng ngày nay, nhiều người đã coi chuyện cầu khẩn, cúng tế

Xem thêm