Ngoại tình là tội ác giết người không dao, phạm phải ắt gánh chịu 20 quả báo khủng khiếp về sau

Ngoại tình chính là tội tà dâm, người ngoại tình, nhất là phụ nữ sẽ gặp báo ứng nặng nề. Đàn ông, chắc chắn cũng không ngoại lệ! Đức Phật răn dạy về tà dâm, ngoại tình Có câu rằng

Xem thêm

9 quả báo nguy hiểm của việc b.ồ b.ị.c.h, ” t.ì.n.h m.ộ.t đ.ê.m” dù bận đến đâu cũng nên đọc 1 lần

Người xưa nói: “Vạn ác, d.â.m vi thủ” (trong vạn cái ác, tà d.â.m đứng đầu). Báo ứng của tà d.â.m quả thật rất đáng sợ. Dưới đây là 9 loại báo ứng nguy hại nhất của những chuyện ngoại

Xem thêm