Cụ già được sơ tán đến nơi an toàn. Ảnh: Công an nhân dân