Tôi lấy việc bắn chim làm thú vui, bắn được chim tôi liền đem về làm thịt,