Chị Lan tủi phận trước tình trạng bệnh tật của chồng