Bệnh của anh Cảnh được tiên lượng không còn sống được bao lâu