Luôn có những người phản đối sự lựa chọn cũng như cách sống của bạn. (Ảnh: Internet)